තොරතුරු භාවිතය හා රහස්යතා ප්‍රතිපත්තිය

මෙම වෙබ් පිටුවේ දැනට නියමිත නඩත්තු කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. ඉක්මනින්ම යථා තත්වයට පැමිණෙනු ඇත. ඔබ අප හා ඉවසිලිවන්තව රැදී සිටියාට ස්තුතියි.