ලේඛනාගාරය
මාසික සභා වාර්තාව -2022 නොවැම්බර්
ආයතන අංශය
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
මාසික සභා වාර්තාව -2022
මාසික සභා වාර්තාව -2022 ඔක්තෝබර්
ආයතන අංශය
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
මාසික සභා වාර්තාව -2022
විගණන කමිටු වාර්තා-2022-09
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
විගණන කමිටු වාර්තා-2022-09 අභ්‍යන්තර විගණන අංශය ප්‍රාදේශීය සභාව -
විගණන කමිටු වාර්තා-2121-09
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
විගණන කමිටු වාර්තා-2121-09 අභ්‍යන්තර විගණන අංශය ප්‍රාදේශීය සභාව -
විගණන වාර්තාව-2021
ගිණුම් ශාඛාව
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
විගණන වාර්තාව-2021 ගිණුම් ශාඛාව මොනරාගල ප්‍රාදේශීය
වාර්ෂික අයවැය
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
වාර්ෂික අයවැය ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
අවසාන ගිණුම් -2021
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
අවසාන ගිණුම් -2021 ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල........................................................................................................................................................
මාසික වියදම්
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික වියදම් ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා - ජූනි
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා - ජූනි ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා-අගෝස්තු
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා-අගෝස්තු ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා - ජූලි
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා - ජූලි ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා - මැයි
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා - මැයි ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා - අප්‍රේල්
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා - අප්‍රේල් ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික ආදායම් වාර්තා - සැප්තැම්බර්
ගිණුම් ශාඛාව
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික ආදායම් වාර්තා - සැප්තැම්බර් ගිණුම් ශාඛාව ප්‍රාදේශීය සභාව -
මාසික සභා වාර්තාව 2022-සැප්තැම්බර්
පරිපාලන අංශය
ප්‍රාදේශීය සභාව - මොනරාගල
මාසික සභා වාර්තාව 2022-සැප්තැම්බර් පරිපාලන අංශය ප්‍රාදේශීය සභාව -